โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีบ อ่วมขันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้นำท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพอนันต์ ตันติชัยกาญจน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ เจียมเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล พิลาวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางยุภา เกียรติเสรีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายลำยอง สุวรรณเขต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมะลิวัลย์ จันทร์สุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ธรรมดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปรีชญา สังขพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร : 0890544054