โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริพร เสนาะน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย