โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ จันทร์กุล
ตำแหน่ง : รก. ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ มณีศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2531
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ บุญศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 -2535
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงศักดิ์ สิทธิแพทย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ช่อผกา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสรศักดิ์ สมบุญมาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกาาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ธันวาคม 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางปรีชญา สังขพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :