โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เปิดสอนตั้งแต่
  1. ระดับชั้นอนุบาล 1 -2
  2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 3
กิจกรรมชุมนุมที่เปิดสอน
  1. ชุมนุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ
  2. ชุมนุมพิมพ์ดีด
  3. ชุมนุมกีฬา