โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033000963
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 3456000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซิวมัตสุชิตะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 1650000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 420000
เพิ่มเติม..